“Education is the most powerful weapon you can use to change the world.”

-Nelson Mandela

Sustainable Stories – Berättelser som förändrar världen

Föreställ dig skolan som en dynamisk mötesplats där mod och kreativitet uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande, kan nå sin fulla potential och samtidigt bidra till en hållbar värld. Föreställ dig  kraften i våra olikheter som blommar ut. Det ger energi som räcker långt efter skoldagens slut.

Jag heter Maria Glawe och arbetar för en hållbar skola och ett hållbart samhälle som alla, inte bara vill, utan också kan inkluderas i. I stället för att tänka som vi alltid gjort vill jag bidra med ett perspektiv som vänder upp och ner på invanda föreställningar om utbildning och undervisning och rikta ljuset mot en ny lärandekultur. Sustainable Stories är ett flerfaldigt prisat utbildningskoncept som möjliggör en skola där elever tillsammans med pedagogisk personal känner lust och glädje att utforska nya vägar och designa undervisning som ger goda effekter på lärande, välbefinnande och vår gemensamma värld. 

Innovativ design för lärande

Konceptet bygger på ett designorienterat perspektiv som resulterar i tillgängliga, kreativa, utmanande och upplevelsebaserade lärmiljöer, där eleverna är aktiva medskapare i samskapande projekt kopplade till hållbar utveckling. Berättelsen som pedagogiskt verktyg är central för att väcka elevernas nyfikenhet och engagemang i hållbarhetsfrågor och stärka såväl kunskaper som handlingskompetens. Genom autentiska samhällsuppdrag ges elever inte bara möjlighet att läsa och skriva om världen utan också att utforska, samtala och samskapa en annorlunda och hållbar värld. De ges således möjligheter att bli aktiva medskapare i en demokratisk gemenskap där alla, oavsett förutsättningar och behov, kan känna tilltro till sin egen förmåga, våga ställa frågor utan enkla svar, undersöka, samarbeta och förändra. Deras röster är viktiga i byggandet av ett hållbart samhälle. Ett designperspektiv på lärande i samskapande projekt stärker elevernas möjligheter att tillägna sig djupa kunskaper och utveckla 21st Century Competencies. Det övergripande målet är inte att skolan ska reproducera minneskunskaper, utan att i bred mening stödja individers lärande så att de blir kapabla att lära sig, ta del av samhället och vara med om att vidareutveckla detta samhälle – på ett hållbart och ansvarsfullt vis.*

”Do interesting things and interesting things happen to you.”

-John Hegarty

Maria Glawe – Flerfaldigt prisad förstelärare och projektledare

*Citatet är hämtat ur antologin Att bli lärare av Eva Insulander & Staffan Selander (red.)