Om Sustainable Stories

God utbildning för alla – samskapande visar vägen

Sustainable Stories är ett holistiskt utbildningskoncept som skapats och utvecklats utifrån övertygelsen att det behövs ett nytt perspektiv på lärande för att möta de utmaningar som finns i ett komplext och ständigt föränderligt samhälle som kännetecknas av globalisering, migration, digitalisering och ökat fokus på hållbar utveckling.

Utbildningskonceptet bygger på ett designorienterat perspektiv med fokus på tillgängliga, kreativa, utmanande och upplevelsebaserade lärmiljöer, där barn och unga är aktiva medskapare i samskapande projekt kopplade till hållbar utveckling. Utbildningskonceptet kopplas samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling – med ett riktat fokus på mål 4 och delmål 4.7 som innebär att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla samt att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

Berättelser om samhällets utveckling genom samskapande projekt

Sustainable Stories är berättelser om samhällets utveckling på hållbar väg skapade av barn och unga. Genom berättelser skapar vi mening och sammanhang i världen, delar våra erfarenheter och formar vår identitet. Den hållbara berättelsen som pedagogiskt verktyg är central i utbildningsperspektivet och syftar till att väcka elevernas nyfikenhet och engagemang för hållbarhetsfrågor, stärka såväl språk och kunskaper som handlingskompetens och möjliggöra att de kan utveckla sitt unika uttryck och göra sina röster hörda för en hållbar framtid. Genom autentiska samhällsuppdrag ges elever inte bara möjlighet att läsa och skriva om världen utan också att utforska, samtala, samskapa och gemensamt bidra till en annorlunda och hållbar framtid. De ges således möjlighet att bli aktiva medskapare i en demokratisk gemenskap där alla, oavsett förutsättningar och behov, kan känna tilltro till sin egen förmåga, våga ställa frågor trots att de inte finns några enkla svar, undersöka, samarbeta och förändra. Barns och ungas röster är viktiga i byggandet av ett hållbart samhälle.

Lärande för hållbar utveckling – Med fokus på det livslånga lärandet

Utbildningen främjar och stärker elevernas möjligheter att utveckla språk, kunskaper och kompetenser (21st Century Skills), däribland handlingskompetens. Utbildningen bidrar således till att barn och unga kan utveckla förmågan att ta ett personligt ansvar för sitt lärande och ett gemensamt ansvar (som aktiva medskapare) för samhällsutvecklingen. Det övergripande målet är inte att skolan ska reproducera minneskunskaper, utan att i bred mening stödja individers lärande så att de blir kapabla att lära sig, ta del av samhället och vara med om att vidareutveckla detta samhälle – på ett hållbart och ansvarsfullt vis (Insulander, E. & Selander, S (2018) ”Att bli lärare”).

Maria Glawe – Leg. grund- och gymnasielärare, förstelärare, speciallärare och grundare och projektledare för utbildningskonceptet Sustainable Stories.