Föreställ dig skolan som en dynamisk mötesplats där mod och kreativitet uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande, kan nå sin fulla potential och samtidigt bidra till en hållbar värld. Föreställ dig  kraften i våra olikheter som blommar ut. Det ger energi som räcker långt efter skoldagen är slut. 

Co-Creation

Jag heter Maria Glawe och arbetar för en hållbar skola och ett hållbart samhälle som alla, inte bara vill, utan också kan inkluderas i. I stället för att tänka och göra som vi alltid gjort vill jag genom samskapande (Co-Creation) göra skolan till en gemenskap där barn och unga, pedagogisk personal, skolledare och aktörer utanför skolan känner lust och glädje över att utforska nya vägar och göra fantastiska saker tillsammans som ger goda effekter på lärande, välbefinnande och vår gemensamma värld. Mina ledord är tillit, gemenskap och medskapande.

Sustainable Stories

Hur får vi eleverna att känna meningsfullhet, ta egna initiativ och känna ansvar för sitt eget lärande och samtidigt bry sig om vår gemensamma framtid?

Sustainbale Stories är ett forskningsbaserat innovativt designkoncept för meningsfullt lärande som bygger på samskapande (Co-Creation). Genom att möjliggöra för unga människor att utveckla ett dynamiskt mindset och genom att erbjuda meningsfulla, kreativa, utmanande och upplevelsebaserade lärmiljöer, där eleverna är medskapande i samskapande projekt, ökar både måluppfyllelsen och välbefinnandet. Dessutom bidrar det till att göra gott för vår gemensamma framtid. Min målsättning är att ge barn och unga goda förutsättningar att med egen kraft och teamet som resurs nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, uppfylla sina drömmar och bidra till att förändra samhället i en hållbar riktning. 

Dessutom vill jag inspirera lärare till att gå utanför sin trygga sfär för att utvecklas i sitt ledarskap och ta undervisningen till en helt andra höjder. Det handlar bland annat om att utmana de rädslor som håller oss tillbaka och vända upp och ner på invanda föreställningar om utbildning och ledarskap. Vidare handlar det om att omfamna förändringar, välkomna utmaningar, hitta nya lösningar och samskapa tvärfunktionellt. Känslan av att vara med och utveckla något större än sig själv är stark hos alla.

Nå oanade resultat – Får du andra att växa utvecklas du själv

Samtidens- och framtidens utbildning behöver autentiska ledare som:

  • är inspirerande förebilder, utstrålar arbetsglädje och möjliggör det meningsfulla lärandet för alla elever
  • designar inkluderande lärmiljöer som frigör elevernas fulla potential (oavsett förutsättningar och behov), personifierar lärandet, möjliggör kreativt samskapande och rustar eleverna med karta och kompass för att navigera tryggt och säkert, men också utforskande i en ständigt föränderlig värld
  • inspireras av andra lärares framgångar, välkomnar utmaningar och vill lära tillsammans med andra (dynamiskt mindset)

Tillsammans kan vi förändra världen genom god utbildning för alla och lärande för hållbar utveckling.

Maria Glawe