Det övergripande målet är inte att skolan ska reproducera minneskunskaper, utan att i bred mening stödja individers lärande så att de blir kapabla att lära sig, ta del av samhället och vara med om att vidareutveckla detta samhälle – på ett hållbart och ansvarsfullt vis. 

Eva Insulander, fil.dr. i didaktik och Staffan Selander, seniorprofessor i didaktik. 

Sustainable Stories – Berättelser som förändrar världen

Föreställ dig skolan som en dynamisk mötesplats där mod och kreativitet uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande, kan nå sin fulla potential och samtidigt bidra till en hållbar värld. Föreställ dig  kraften i våra olikheter som blommar ut. Det ger energi som räcker långt efter skoldagens slut.

Jag heter Maria Glawe och arbetar för en hållbar skola och ett hållbart samhälle som alla, inte bara vill, utan också kan inkluderas i. I stället för att tänka som vi alltid gjort vill jag bidra med ett perspektiv som vänder upp och ner på invanda föreställningar om utbildning och undervisning och rikta ljuset mot en ny lärandekultur. Sustainable Stories är ett flerfaldigt prisat utbildningskoncept som möjliggör en skola där barn och unga tillsammans med pedagogisk personal känner lust och glädje över att utforska nya vägar och göra fantastiska saker tillsammans som ger goda effekter på lärande, välbefinnande och vår gemensamma värld. 

Konceptet bygger på ett designorienterat tänkande som resulterar i tillgängliga, kreativa, utmanande och upplevelsebaserade lärmiljöer, där barn och unga är aktiva medskapare i samskapande projekt kopplade till hållbar utveckling och digitalisering. Bland annat används berättelser som pedagogiskt verktyg för att dels väcka deras nyfikenhet och engagemang i hållbarhetsfrågor, dels stärka såväl kunskaper som handlingskompetens och dels ge möjligheter att utforska och skapa gemensamma berättelser med kraft att förändra världen i hållbar riktning. Genom autentiska samhällsuppdrag ges barn och unga inte bara möjlighet att läsa och skriva om världen utan också att läsa, utforska, samtala och samskapa en annorlunda, förändrad och hållbar värld. De ges således möjligheter att bli medskapare i en demokratisk gemenskap där alla, oavsett förutsättningar och behov, kan känna tilltro till sin egen förmåga, våga ställa frågor utan enkla svar, undersöka och förändra. Barn och unga ska veta att deras röster är viktiga i byggandet av ett hållbart samhälle. Att arbeta projektinriktat utifrån ett samskapande perspektiv stärker deras möjligheter att tillägna sig djupa kunskaper och utveckla 21st Century Competencies. Klicka på högersidans widgets för att ta del av några autentiska exempel.

Utbildningskonceptet, som med koppling till forskning och beprövad erfarenhet har framarbetats och förfinats under 15 års tid, inspirerar lärare till att gå utanför sin trygga sfär för att utvecklas i sitt ledarskap, ta undervisningen till en helt andra höjder och överträffa elevernas förväntningar. Det handlar bland annat om att utmana de rädslor som vanligtvis håller lärare tillbaka och att omfamna förändringar, välkomna utmaningar, hitta nya lösningar och samskapa tvärfunktionellt. I skolan finns nämligen en lång tradition av att söka och omsätta det enkla och ytliga i undervisningen, vilket behöver utmanas. Det behövs således utforskas nya sätt att hänga med i ständig förändring och samtidigt hålla fast vid långsiktiga mål. Sustainable Stories utmanar och möjliggör meningsfull, effektfull och hållbar utbildning i världsklass. Vill du testa?

Do interesting things and interesting things happen to you.

John Hegarty

Nå oanade resultat – Får du andra att växa utvecklas du själv

Samtidens- och framtidens utbildning behöver autentiska ledare som:

  • är inspirerande förebilder, utstrålar arbetsglädje och möjliggör det meningsfulla och berikande lärandet för alla barn och unga
  • designar inkluderande lärmiljöer som frigör elevernas fulla potential (oavsett förutsättningar och behov), personifierar lärandet, möjliggör kreativt samskapande och rustar eleverna med karta och kompass för att navigera tryggt och säkert, men också utforskande i en ständigt föränderlig värld
  • inspireras av andra lärares framgångar, välkomnar utmaningar och vill lära tillsammans med andra 

Lärare i hela världen […] förenas i sin gemensamma strävan – och utmaning – att förbereda sina elever för en i många avseenden teknologiserad och global värld. Att vårda och fostra bildade och framtidsrustade världsmedborgare är en grund för all utbildning.

Victor Lim Fei, PhD i pedagogik i Singapore.

Maria Glawe – Flerfaldigt prisad förstelärare och projektledare

*Båda citaten är hämtade ur antologin Att bli lärare av Eva Insulander & Staffan Selander (red.)